valium online

Open menu

加拿大聖言中心視頻

詳情請參閱以下資料或點撃連結:

 國語培靈會:智慧人生【講員:賴若瀚牧師】

     第一講:智者不惑  視頻
     第二講: 開啓智慧的門  視頻

粵語講座:從聖經看生死學【講員:張傳華牧師】

     第一講: 從聖經回應生死教育   音頻1 音頻2
     第二講: 從聖經回應生死關懷