valium online

 • 視頻選輯
 • 奉獻
 • 行事曆
 • 聖言講道研經學院
 • 內容搜尋
 • 加拿大聖言中心視頻

  詳情請參閱以下資料或點撃連結:

   國語培靈會:智慧人生【講員:賴若瀚牧師】

       第一講:智者不惑  視頻
       第二講: 開啓智慧的門  視頻

  粵語講座:從聖經看生死學【講員:張傳華牧師】

       第一講: 從聖經回應生死教育   音頻1 音頻2
       第二講: 從聖經回應生死關懷